Uczelniana Księga Jakości Kształcenia

Kierownictwo Lubelskiej Akademii WSEI dąży do świadczenia usług edukacyjnych na jak najwyższym poziomie, czego potwierdzeniem jest zaangażowanie organów kolegialnych, tj. Konwentu i Senatu oraz organów jednoosobowych tj. Rektora i Kanclerza, a także Prorektorów, Dziekanów, Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych oraz Nauczycieli akademickich, którzy zapewniają jakość kształcenia, m.in. poprzez:

  • okresowe aktualizowanie misji, wizji oraz celów strategicznych dotyczących rozwoju Uczelni;
  • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji zakładanych celów (kadra akademicka; infrastruktura - biblioteka, wyposażenie, systemy; środowisko pracy i studiowania oraz właściwa współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym; wsparcie studentów w procesie uczenia się);
  • podnoszenie skuteczności systemów zarządzania, w tym Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia;
  • dbanie o właściwy poziom kształcenia, w tym aktualizację programów studiów, właściwy i nowoczesny sposób przekazywania wiedzy, umiejętności oraz postaw społecznych studentom i słuchaczom, a także sposoby ich weryfikacji efektów uczenia się.
Misja Akademii WSEI

***

Kreujemy nowoczesne społeczeństwo w innowacyjny sposób łącząc naukę, biznes, zaawansowane technologie i zdrowy styl życia. Zapewniamy bezpieczne środowisko, przyjazne dla rozwoju, w tym podejmowania studiów i prowadzenia badań naukowych. Inspirujemy do wykraczania poza status quo, podejmowania wyzwań oraz brania odpowiedzialności za siebie i wspólne dobro.